יעד מספר 17:

שותפות להשגת היעדים

יעד מספר 17:

שותפות להשגת היעדים

מטרות

17.1  חיזוק יכולות ההעברה של משאבים מקומיים, בכלל זה באמצעות תמיכה בינלאומית למדינות מתפתחות, על מנת לשפר את היכולת המקומית לאיסוף מסים והכנסות אחרות.

17.2   מדינות מפותחות יישמו באופן מלא את ההתחייבויות הרשמיות שנתנו לסיוע בפיתוח, ובכלל זה ההתחייבויות של מדינות מפותחות רבות להשגת יעד של 0.7 אחוזים של ODA/GNI (סיוע פיתוח רשמי / ההכנה הלאומית של התורם) למדינות מתפתחות ו-0.15 עד 0.20 אחוזים של ODA/GNI למדינות הכי פחות מפותחות; אנו מעודדים את ספקי ה-ODA לשקול קביעת מטרה לספק לכל הפחות 0.20 אחוזים של ODA/GNI למדינות הכי פחות מפותחות.

17.3   העברת מקורות כספיים נוספים למדינות מתפתחות ממקורות רבים.

17.4   סיוע למדינות מתפתחות בעמידה בחובות הקיימות לאורך זמן באמצעות מדיניות מתואמת במטרה לקדם מימון חובות, הקלה בחובות וארגון מחדש של חובות, לפי המתאים, ולהידרש לחובות החיצוניים של מדינות מאוד עניות להקטנת מצוקת החובות שלהן.

17.5   אימוץ ויישום של משטרים לקידום השקעות עבור המדינות הכי פחות מפותחות.

טכנולוגיה

17.6   חיזוק הצפון-דרום, דרום-דרום ואזור המשולש ושיתוף פעולה בינלאומי וגישה למדע, טכנולוגיה וחדשנות והעמקת חלוקת הידע בתנאים מוסכמים בצורה הדדית כולל באמצעות תיאום משותף בין מנגנונים קיימים, במיוחד ברמת האומות המאוחדות, ובאמצעות מנגנון עולמי לסיוע טכנולוגי.

17.7   קידום ההתפתחות, המעבר, ההפצה והפיזור של טכנולוגיות טובות לסביבה למדינות מתפתחות בתנאים עדיפים, ובכלל זה בתנאים מועדפים ובהלוואות, כפי שיוסכם בצורה הדדית.

17.8   להפעיל את הבנק המדעי והטכנולוגי, מנגנונים לבניית יכולות טכנולוגית וחדשנות, עבור המדינות הכי פחות מפותחות עד לשנת 2017 וחיזוק השימוש בטכנולוגיות מאפשרות, במיוחד בטכנולוגיות מידע ותקשורת.

בניית יכולות

17.9   העצמת התמיכה הבינלאומית ליישום בניית יכולות יעילים בהתאם למטרות שנקבעו במדינות מתפתחות על מנת לסייע ליישום התוכניות הלאומיות בנושא מטרות פיתוח בר קיימא, ובכלל זה באמצעות שיתוף פעולה בין הצפון-לדרום, הדרום-לדרום והמשולש.

מסחר

17.10   קידום מערכת מסחר רב צדדית, עולמית, מבוססת על חוקים, פתוחה, שאינה מפלה ושוויונית, תחת ארגון הסחר העולמי (WTO), ובכלל זה באמצעות עריכת משא ומתן תחת אג'נדת הפיתוח של דוחא.

17.11   הגדלה משמעותית של הייצוא ממדינות מתפתחות, בדגש על הכפלת חלקן של המדינות הכי פחות מפותחות בייצוא העולמי, עד לשנת 2020.

17.12   הגשמת יישום גישה נטולת מסים ומכסים לשווקים במועדה, על בסיס מתמשך עבור כל המדינות הכי פחות מפותחות, בהתאם להחלטת ארגון הסחר העולמי, ובכלל זה על ידי הבטחה כי כללי המקור המועדפים לייבוא מהמדינות הכי פחות מפותחות הינם שקופים ופשוטים, ותורמים ליצירת גישה לשווקים.

נושאים מערכתיים

לכידות המדיניות והמוסדות

17.13   חיזוק היציבות המקרו-כלכלית העולמית, כולל דרך תיאום ולכידות המדיניות.

17.14   חיזוק לכידות המדיניות לפיתוח בר קיימא

17.15   לכבד את מרווח המדיניות והמנהיגות של כל מדינה על מנת ליצור ולהטמיע מדיניות למיגור העוני ופיתוח בר קיימא.

שותפות בין בעלי עניין רבים

17.16   חיזוק השותפות העולמית לפיתוח בר קיימא, המושלמת על ידי שותפויות בין בעלי עניין רבים המעבירים וחולקים מידע, מומחיות, טכנולוגיות ומשאבים כספיים, על מנת לתמוך בהישגים של מטרות הפיתוח בר הקיימא בכל המדינות, ובמיוחד במדינות מתפתחות.

17.17   עידוד וקידום שותפויות יעילות של הציבור, המגזר הציבורי-פרטי והחברה האזרחית, המבוססות על מומחיות ואסטרטגיות של שותפויות.

מידע, פיקוח ואחריות

17.18   עד לשנת 2020, הגברת הסיוע לכושר היכולות של מדינות מתפתחות, כולל המדינות הכי פחות מפותחות ומדינות איים קטנים מתפתחות, על מנת להגדיל באופן משמעותי את הזמינות של מידע באיכות גבוהה, אמין ובזמן, בחלוקה לפי הכנסה, מין, גיל, גזע, אתניות, סטאטוס הגירה, לקויות, מיקום גיאוגרפי ומאפיינים רלוונטיים אחרים בהקשר הלאומי.

17.19   עד לשנת 2030, הקמת יוזמות לפיתוח אמצעים להתקדמות בפיתוח בר קיימא אשר יחליף מוצרים מקומיים, ויתמוך בכושר היכולת הסטטיסטית במדינות המתפתחות.  

המגזר העסקי נרתם לעשייה

(יושלם בקרוב)

מתודולוגיות ניהול עולמיות

(יושלם בקרוב)

לכלי ניהול עולמיים נוספים אנא ראו באתר העולמי: /https://sdgcompass.org/business-indicators

מתודולוגיות ניהול ישראליות

שאלון מעלה – שאלה 77

האם התקיימו תהליכי דיאלוג עם ארגוני סביבה ו/או נציגי קהילות מקומיות סביב השפעות החברה בנושאי סביבה וקיימות?

לשאלון מעלה המלא: שאלון מעלה 2017

 

המדריך לפיתוח בר-קיימא בחברות ממשלתיות

–  מספר מפגשים או שעות פעילות המיועדים לדיאלוג עם מחזיקי עניין

למדדים לפיתוח בר-קיימא: נספח ג' במדריך לפיתוח בר קיימא

מקרי בוחן

 

בשיתוף

בתמיכת

בתמיכת

בשיתוף

המרכז האקדמי למשפט ועסקים

רח׳  בן גוריון 26 רמת גן

www.clb.ac.il

03-6000800 , (שלוחה 181)

אתר אינטרנט

המכון לאחריות תאגידית

www.csri.org.il

ליעד אורתר

ראש המכון

liad.ortar@gmail.com

לפרטים נוספים