יעד מספר 17:

שותפות להשגת היעדים

יעד מספר 17:

שותפות להשגת היעדים

מטרות ומדדי ביצוע

17.1  חיזוק יכולות ההעברה של משאבים מקומיים, בכלל זה באמצעות תמיכה בינלאומית למדינות מתפתחות, על מנת לשפר את היכולת המקומית לאיסוף מסים והכנסות אחרות.

 17.1.1 סך הכנסות הממשלה כאחוז מהתמ"ג, לפי מקור.
 17.1.2 חלק מהתקציב המקומי שמקורו במיסוי מקומי. 

17.2   מדינות מפותחות יישמו באופן מלא את ההתחייבויות הרשמיות שנתנו לסיוע בפיתוח, ובכלל זה ההתחייבויות של מדינות מפותחות רבות להשגת יעד של 0.7 אחוזים של ODA/GNI (סיוע פיתוח רשמי / ההכנה הלאומית של התורם) למדינות מתפתחות ו-0.15 עד 0.20 אחוזים של ODA/GNI למדינות הכי פחות מפותחות; אנו מעודדים את ספקי ה-ODA לשקול קביעת מטרה לספק לכל הפחות 0.20 אחוזים של ODA/GNI למדינות הכי פחות מפותחות.

 17.2.1 סך כל מענקי הפיתוח הלאומיים עבור המדינות הכי פחות מפותחות כיחס שבין מדד ה- OECD להכנסה הלאומית (GNI). 

17.3   העברת מקורות כספיים נוספים למדינות מתפתחות ממקורות רבים.

 17.3.1 השקעות חוץ ישירות (FDI), סיוע בפיתוח רשמי ושיתוף פעולה של מדינות הדרום הגלובלי כהגדרת הבנק העולמי, כאחוז מסך
              התקציב המקומי.
 17.3.2 היקף התשלומים (בדולר אמריקאי) כאחוז מסך התמ"ג.

17.4   סיוע למדינות מתפתחות בעמידה בחובות הקיימות לאורך זמן באמצעות מדיניות מתואמת במטרה לקדם מימון חובות, הקלה בחובות וארגון מחדש של חובות, לפי המתאים, ולהידרש לחובות החיצוניים של מדינות מאוד עניות להקטנת מצוקת החובות שלהן.

 17.4.1 שירותי חוב כאחוז מיצוא טובין ושירותים.

17.5   אימוץ ויישום של משטרים לקידום השקעות עבור המדינות הכי פחות מפותחות.

 17.5.1 מספר המדינות המאמצות ומיישמות תוכניות לקידום השקעות עבור המדינות הכי פחות מפותחות.

טכנולוגיה

17.6   חיזוק הצפון-דרום, דרום-דרום ואזור המשולש ושיתוף פעולה בינלאומי וגישה למדע, טכנולוגיה וחדשנות והעמקת חלוקת הידע בתנאים מוסכמים בצורה הדדית כולל באמצעות תיאום משותף בין מנגנונים קיימים, במיוחד ברמת האומות המאוחדות, ובאמצעות מנגנון עולמי לסיוע טכנולוגי.

 17.6.1 מספר הסכמי ותוכניות שיתוף פעולה מדעית ו / או טכנולוגית בין מדינות, לפי סוג שיתוף פעולה.
 17.6.2 מנויים קבועים בפס רחב באינטרנט לכל 100 תושבים, על פי מהירות.

17.7   קידום ההתפתחות, המעבר, ההפצה והפיזור של טכנולוגיות טובות לסביבה למדינות מתפתחות בתנאים עדיפים, ובכלל זה בתנאים מועדפים ובהלוואות, כפי שיוסכם בצורה הדדית.

17.7.1 הסכום הכולל של המימון המאושר למדינות מתפתחות לקידום פיתוח, העברה, הפצה והטמעה של טכנולוגיות סביבתיות.

17.8   להפעיל את הבנק המדעי והטכנולוגי, מנגנונים לבניית יכולות טכנולוגית וחדשנות, עבור המדינות הכי פחות מפותחות עד לשנת 2017 וחיזוק השימוש בטכנולוגיות מאפשרות, במיוחד בטכנולוגיות מידע ותקשורת.

 17.8.1 שיעור באחוזים של יחידים המשתמשים באינטרנט.

בניית יכולות

17.9   העצמת התמיכה הבינלאומית ליישום בניית יכולות יעילים בהתאם למטרות שנקבעו במדינות מתפתחות על מנת לסייע ליישום התוכניות הלאומיות בנושא מטרות פיתוח בר קיימא, ובכלל זה באמצעות שיתוף פעולה בין הצפון-לדרום, הדרום-לדרום והמשולש.

 17.9.1 שווי הדולר של עזרה כספית וטכנית (כולל דרך שיתוף פעולה בצפון-דרום, דרום-דרום ושיתוף פעולה משולש – מדינות
              תורמות, מדינות מקבלות וארגונים בינלאומיים, לפי הגדרות הבנק העולמי) המחויבים למדינות מתפתחות.

מסחר

17.10   קידום מערכת מסחר רב צדדית, עולמית, מבוססת על חוקים, פתוחה, שאינה מפלה ושוויונית, תחת ארגון הסחר העולמי (WTO), ובכלל זה באמצעות עריכת משא ומתן תחת אג'נדת הפיתוח של דוחא.

 17.10.1 תעריפי מכס ממוצעים על פי מוצרים.

17.11   הגדלה משמעותית של הייצוא ממדינות מתפתחות, בדגש על הכפלת חלקן של המדינות הכי פחות מפותחות בייצוא העולמי, עד לשנת 2020.

 17.11.1 חלקן של המדינות המתפתחות והכי פחות מפותחות מהיצוא העולמי.

17.12   הגשמת יישום גישה נטולת מסים ומכסים לשווקים במועדה, על בסיס מתמשך עבור כל המדינות הכי פחות מפותחות, בהתאם להחלטת ארגון הסחר העולמי, ובכלל זה על ידי הבטחה כי כללי המקור המועדפים לייבוא מהמדינות הכי פחות מפותחות הינם שקופים ופשוטים, ותורמים ליצירת גישה לשווקים.

 17.12.1 תעריפי מכס ממוצעים עימם מתמודדות מדינות מתפתחות, מדינות הכי פחות מפותחות ומדינות אי קטן מתפתחות.

נושאים מערכתיים

לכידות המדיניות והמוסדות

17.13   חיזוק היציבות המקרו-כלכלית העולמית, כולל דרך תיאום ולכידות המדיניות.

 17.13.1 לוח מחוונים מקרו כלכלי.

17.14   חיזוק לכידות המדיניות לפיתוח בר קיימא.

 17.14.1 מספר המדינות עם מנגנונים קיימים במטרה לשפר את הקוהרנטיות של המדיניות בפיתוח בר-קיימא.

17.15   לכבד את מרווח המדיניות והמנהיגות של כל מדינה על מנת ליצור ולהטמיע מדיניות למיגור העוני ופיתוח בר קיימא.

 17.15.1 היקף השימוש במסגרות בבעלות המדינה למדידת תוצאות של פרוייקטי פיתוח לפי ספקים לשיתופי פעולה בתחום הפיתוח.

שותפות בין בעלי עניין רבים

17.16   חיזוק השותפות העולמית לפיתוח בר קיימא, המושלמת על ידי שותפויות בין בעלי עניין רבים המעבירים וחולקים מידע, מומחיות, טכנולוגיות ומשאבים כספיים, על מנת לתמוך בהישגים של מטרות הפיתוח בר הקיימא בכל המדינות, ובמיוחד במדינות מתפתחות.

 17.16.1 מספר המדינות המדווחות אודות התקדמותן במסגרות שיתופיות עם ריבוי מחזיקי העניין התומכות בהשגת יעדי הקיימות.

17.17   עידוד וקידום שותפויות יעילות של הציבור, המגזר הציבורי-פרטי והחברה האזרחית, המבוססות על מומחיות ואסטרטגיות של שותפויות.

 17.17.1 סכום בדולר אמריקאי המחויב ל (א) שותפויות ציבוריות-פרטיות ו (ב) שותפויות בחברה אזרחית.

מידע, פיקוח ואחריות

17.18   עד לשנת 2020, הגברת הסיוע לכושר היכולות של מדינות מתפתחות, כולל המדינות הכי פחות מפותחות ומדינות איים קטנים מתפתחות, על מנת להגדיל באופן משמעותי את הזמינות של מידע באיכות גבוהה, אמין ובזמן, בחלוקה לפי הכנסה, מין, גיל, גזע, אתניות, סטאטוס הגירה, לקויות, מיקום גיאוגרפי ומאפיינים רלוונטיים אחרים בהקשר הלאומי.

 17.18.1 כמה מתוך מדדי הקיימות הלאומיים עומדים בעקרונות היסוד של הסטטיסטיקה הרשמית( Fundamental Principles of
                 Official Statistics).
 17.18.2 מספר המדינות שיש להן חקיקה סטטיסטית לאומית העומדת בעקרונות היסוד של הסטטיסטיקה הרשמית.
 17.18.3 מספר המדינות עם תוכנית סטטיסטית לאומית הממומנת במלואה ומיושמת, לפי מקור המימון.

17.19   עד לשנת 2030, הקמת יוזמות לפיתוח אמצעים להתקדמות בפיתוח בר קיימא אשר יחליף מוצרים מקומיים, ויתמוך בכושר היכולת הסטטיסטית במדינות המתפתחות.  

 17.19.1 ערך הדולר של כל המשאבים העומדים לרשות מדינות מתפתחות לחיזוק היכולת הסטטיסטית.
 17.19.2 שיעור באחוזים של מדינות ש (א) ניהלו לפחות מפקד אוכלוסייה אחד ומגורים בעשר השנים האחרונות; ו- (ב) השיגו רישום
                 לידה של 100 אחוזים ורישום פטירה של 80 אחוזים.

המגזר העסקי נרתם לעשייה
(יושלם בקרוב)
מתודולוגיות ניהול עולמיות

(יושלם בקרוב)

לכלי ניהול עולמיים נוספים אנא ראו באתר העולמי: /https://sdgcompass.org/business-indicators

מתודולוגיות ניהול ישראליות

שאלון מעלה – שאלה 77

האם התקיימו תהליכי דיאלוג עם ארגוני סביבה ו/או נציגי קהילות מקומיות סביב השפעות החברה בנושאי סביבה וקיימות?

לשאלון מעלה המלא: שאלון מעלה 2017

 

המדריך לפיתוח בר-קיימא בחברות ממשלתיות

–  מספר מפגשים או שעות פעילות המיועדים לדיאלוג עם מחזיקי עניין

למדדים לפיתוח בר-קיימא: נספח ג' במדריך לפיתוח בר קיימא

מקרי בוחן
 

בשיתוף

בתמיכת

בתמיכת

בשיתוף

המרכז האקדמי למשפט ועסקים

רח׳  בן גוריון 26 רמת גן

www.clb.ac.il

03-6000800 , (שלוחה 181)

אתר אינטרנט

המכון לאחריות תאגידית

www.csri.org.il

ליעד אורתר

ראש המכון

liad.ortar@gmail.com

לפרטים נוספים