יעד מספר 15:

חיים על פני האדמה

יעד מספר 15:

חיים על פני האדמה

מטרות ומדדי ביצוע

15.1   עד לשנת 2020, לוודא שימור, שיקום ושימוש בר קיימא של המערכת האקולוגית של מים נקיים בפנים הארץ וביבשה והשירותים שלה, במיוחד יערות, ביצות, הרים ואזורים צחיחים, בהתאם להתחייבויות תחת ההסכמים הבינלאומיים.

 15.1.1 שטח היער כאחוז מכל שטח הקרקע.
 15.1.2 היחס בין כלל האתרים החשובים למגוון הביולוגי היבשתי והימי ביחס לאלו המוגדרים כאזורים מוגנים וזאת בחלוקה לפי סוג
               המערכת האקולוגית.

15.2   עד לשנת 2020, קידום היישום לניהול בר קיימא של כל סוגי היערות, עצירת ביאור היערות, שיקום יערות שנהרסו והגדלה של הייעור ב-X% באופן גלובאלי.

 15.2.1 התקדמות לקראת ניהול יער בר-קיימא.

15.3   עד לשנת 2020, להילחם במדבור, ושיקום אדמה וקרקעות פגועות, ובכלל זה אדמה אשר נפגעה ממדבור, בצורת ושיטפונות ושאיפה להשיג עולם ללא אדמה פגועה.

 15.3.1. שיעור שטחי האדמה הפגועים ביחס לסך הכל שטחי האדמה.

15.4   עד לשנת 2030, להבטיח את שימור המערכת האקולוגית של ההרים, ובכלל זה המגוון הביולוגי שלהם, על מנת לחזק את היכולת שלהם לספק תועלות חיוניות לפיתוח בר קיימא.

 15.4.1 כיסוי האזורים המוגנים של אתרים חשובים למגוון הביולוגי ההררי.
 15.4.2 מדד הכיסוי הירוק של ההר (MGCI).

15.5   נקיטת פעולות דחופות ומשמעותיות להקטנת הפגיעה בבתי גידול טבעיים, עצירת אובדן המגוון הביולוגי, ועד שנת 2020 הגנה ומניעה של היכחדות המינים המצויים בסכנה.

 15.5.1 מדד המינים הנמצאים בסכנת הכחדה (Red List Index).

15.6   הבטחת חלוקה הוגנת ושוויונית של התועלות הנובעות מהשימוש במשאבים גנטיים, וקידום גישה הולמת למקומות גנטיים.

 15.6.1 מספר המדינות שאימצו מסגרות חקיקה, מינהליות ומדיניות בכדי להבטיח חלוקה הוגנת ושיווינית של הטבות.

15.7   נקיטת פעולות דחופות לעצירת הציד והסחר במינים מוגנים של הצומח והחי, והתמודדות עם הביקוש וההיצע של מוצרים לא חוקיים מחיות הבר.

 15.7.1 שיעור באחוזים של חיות בר שניצודו ונסחרות באופן לא חוקי ביחס לכל חיות הבר שנסחרות – מינים מוגנים.

15.8   עד לשנת 2020, הצגת אמצעים למניעת ההתחלה והפחתה משמעותית של ההשפעה של פלישת מינים זרים למערכות האקולוגיות של היבשה והמים, ושליטה או ביעור של הזנים העיקריים.

 15.8.1 שיעור באחוזים של מדינות המאמצות חקיקה לאומית רלוונטית ומתן משאבים מספקים למניעה או שליטה של ​​מינים זרים
               פולשים.

15.9   עד לשנת 2020, הטמעת ערכי המערכת האקולוגית והמגוון הביולוגי לתוך התכנון הלאומי והמקומי, פיתוח תהליכים ואסטרטגיות להפחתה ומתן דין וחשבון.

 15.9.1 התקדמות לקראת יעדים לאומיים שנקבעו בהתאם למטרה 2 של התוכנית האסטרטגית הגלובלית למגוון ביולוגי 2011-2020
               (Aichi Biodiversity).

15.10  הזזת והגדלה משמעותית של משאבים פיננסיים מכל המקורות על מנת לשמר ולהשתמש במגוון הביולוגי ובמערכת האקולוגית באופן בר קיימא.

 15.10.1 סיוע רשמי בפיתוח והוצאות ציבוריות אחרות לשימור ושימוש בר-קיימא של המגוון הביולוגי והמערכות האקולוגיות.

15.11  הזזה של משאבים משמעותיים מכל המקורות ובכל הרמות על מנת לממן ניהול בר קיימא של יערות, ולספק תמריצים הולמים למדינות מתפתחות לניהול בר קיימא של יערות, ובכלל זה לשם שימור וייעור.

 15.11.1 סיוע רשמי בפיתוח והוצאות ציבוריות לשימור ושימוש בר-קיימא של המגוון הביולוגי ובמערכות האקולוגיות בשטחים
               מיוערים.

15.12  העצמת התמיכה העולמית למאמצים למלחמה בצייד וסחר של מינים מוגנים, ובכלל זה על ידי הגדלת היכולת של קהילות מקומיות ללכת לכיוון של הזדמנויות בנות קיימא לפרנסה.

 15.12.1 שיעור באחוזים של חיות בר הנסחרות שניצודו או נסחרו באופן לא חוקי מכלל חיות הבר.

המגזר העסקי נרתם לעשייה

עסקים ומערכות אקולוגיות קשורים זה בזה. חברות משפיעות על המערכת האקולוגית מאחר והן נסמכות על השירותים שהיא מספקת (לדוגמא, מים טריים, סיבים, מזון) והשירותים הרגולטוריים שהמערכת האקולוגית מספקת (לדוגמא, רגולציה של האקלים, בקרת מזון, טיהור מים).

60% משירותי המערכת האקולוגית העולמיים התדרדרו לאורך 50 השנים האחרונות ואנחנו ממשיכים להפחית בערך המשאבים הטבעיים שלנו בקצב מבהיל. הערכות מצביעות על כך שכ-2-5 טריליון דולר ארה"ב של שירותי המערכת האקולוגית מופסדים כל שנה רק מבירוא יערות. בעוד שמרבית ההשפעות מרגישות תחילה כאילו הן מקומיות, ההשלכות ארוכות הטווח הן גלובאליות וקנה המידה רלוונטי מאוד לעסקים, מאחר והוא מציג סיכונים והזדמנויות.

על מנת לשמור על היושרה והחיות של משאבי הטבע היום ועבור דור העתיד ועל מנת להבטיח צמיחה סוציו-כלכלית ארוכת טווח ושגשוג, ניהול בר קיימא של האדמה הוא המפתח. עסקים יכולים לתרום באופן ישיר למטרת SDG זו על ידי מדידה, ניהול והקטנת ההשפעה והתלות שלהם על האדמה והמערכת האקולוגית. חברות יכולות להטמיע אסטרטגיות לתגמול שימוש בר קיימא באדמה, ניהול אחראי של יערות ושמירה על איכות הסביבה. על מנת להבטיח אספקה של משאבים טבעיים וחומרי גלם בעתיד, חברות יצטרכו גם להגדיל את המאמצים שלהן לשקם קרקעות שנהרסו. על ידי הגברת המחקר והפיתוח בחדשנות, השקעה במשאבים טבעיים ויישום של מדיניות מקורות אחראית, חברות משחקות תפקיד מפתח בשימור ושיקום מערכות אקולוגיות חיוניות, קידום שימוש בר קיימא באדמה וביערות, תוך כדי שמירה על בטחון הצרכן במוצרים שהן מציעות.

 

נושאים עיקריים הנוגעים לעסקים אשר נדונים על ידי מטרות ה-SDG:

   ~   בירוא יערות והריסת קרקעות.

   ~   מגוון גנטי של חיות משק וחיות הבית.

   ~   הבראת הקרקע.

   ~   ניהול יערות הנוף ומקור הסיבים

   ~   מערכות אקולוגיות של הרים

   ~   הריסת בית הגידול הטבעי

   ~   המערכת האקולוגית של מים נקיים בפנים הארץ וביבשה.

מתודולוגיות ניהול עולמיות
 • (GRI (SRS הנחיות לדיווח קיימות, GRI 304: בתי גידול מוגנים או משוקמים.
 • בקשת מידע בנושא יערות של ה-CDP, F8.2: התחייבות להפחתת או מיגור ביאור היערות והריסת היערות כתוצאה מפעילות ישירה ו/או שרשרת האספקה.
 • WBCSD Forest Solutions Group KPI: % מסך נפח העץ / סיבים / מוצרים המתקבלים באופן מאושר.
 • (GRI (SRS הנחיות לדיווח קיימות, GRI 304: תיאור ההשפעות המהותיות של הפעילות, המוצרים והשירותים על המגוון הביולוגי באזורים מוגנים ואזורים בהם יש מגוון ביולוגי בערך גבוה מחוץ לאזורים מוגנים.
 • (GRI (SRS הנחיות לדיווח קיימות, GRI 304: בתי גידול מוגנים או משוקמים [החזרה במקור].

לכלי ניהול עולמיים נוספים אנא ראו באתר העולמי: /https://sdgcompass.org/business-indicators

מתודולוגיות ניהול ישראליות

שאלון מעלה – שאלה 92

הפחתת השפעות סביבתיות:
פרטו נושא סביבתי משמעותי בפעילות החברה בשנה החולפת מתוך הרשימה הבאה. אנא הרחיבו מדוע נבחר הנושא, מידת השפעתו על הפעילות העסקית והיקפה ופעולות עיקריות אשר נערכו בנושא:

• התייעלות אנרגטית
• מוצרים ושירותים
• השפעות סביבתיות בשרשרת אספקה
• מערכות תפעול
• הפחתת פסולת
• קשרי לקוחות
• חינוך צרכנים
• פסולת אלקטרונית
• אחר

שאלות רלוונטיות נוספות ליעד: 76, 88, 89

לשאלון מעלה המלא: שאלון מעלה 2017

פרוטוקול הדיווח הישראלי מגוון ביולוגי בעסקים

מערך מדדי ביצוע לניהול, דיווח ותקשור לעסקים אודות הישגי ואתגרי מהלכי הניהול לצמצום ההשפעה התאגידית השלילית (תוך העצמת ההשפעה החיובית) על המגוון הביולוגי.

לפרוטוקול המלא: פרוטוקול הדיווח הישראלי מגוון ביולוגי בעסקים

המדריך לפיתוח בר-קיימא בחברות ממשלתיות

למדדים לפיתוח בר-קיימא: נספח ג' במדריך לפיתוח בר קיימא

מקרי בוחן

הדוגמאות להלן אינן ממצות ואחדות עשויות להיות יותר רלוונטיות עבור תעשיות מסוימות לעומת תעשיות אחרות

 

 • מדידת, ניהול, והקטנת ההשפעות על המערכות האקולוגיות ומשאבי הטבע.
 • העצמת המדיניות הטובה ביותר לתכנון וניהול השימוש בקרקע.
 • השקעה בתשתיות טבעיות כחלופה תחרותית לתשתיות אפורות.
 • מימון השיקום של אדמות שנהרסו למטרות ייצור ו/או שימור.
 • תמיכה ויישום של גישות לנוף, בהתבסס על שיח בין בעלי עניין רבים ופעולות של שיתוף פעולה, על מנת להתגבר על קווי שבר חברתיים וסביבתיים בנופים העומדים בפני ביאור יערות, והריסה של אדמות ומערכות אקולוגיות.
 • התחייב ל- ויישם פרקטיקות למקורות אחראיים מעבר להתאמה – השתמש בהגנות סביבתיות וחברתיות – עבור כל חומרי הגלם והסחורות החדשים.
 • הרחב את השווקים עבור מוצרי יער אחראיים ובכך תמוך בניהול בר קיימא של יערות.
 • קדם חדשנות במוצרים ובטכנולוגיות על מנת לייעל את יעילות המקורות, הפחתת ההשפעה על המערכת האקולוגית והפחתת פליטת הפחמן.
 • הגבר שימוש תעשייתי חוזר במים ותמוך בתכניות להגנה על פרשת המים.

בשיתוף

בתמיכת

בתמיכת

בשיתוף

המרכז האקדמי למשפט ועסקים

רח׳  בן גוריון 26 רמת גן

www.clb.ac.il

03-6000800 , (שלוחה 181)

אתר אינטרנט

המכון לאחריות תאגידית

www.csri.org.il

ליעד אורתר

ראש המכון

liad.ortar@gmail.com

לפרטים נוספים