יעד מספר 11:

ערים וקהילות מקיימות

יעד מספר 11:

ערים וקהילות מקיימות

מטרות ומדדי ביצוע

11.1   עד לשנת 2030, להבטיח גישה לכל למגורים ושירותים בסיסיים הולמים, בטוחים וברי השגה, ושדרוג שכונות עוני.

 11.1.1 שיעור באחוזים של האוכלוסייה העירונית המתגוררת בשכונות עוני, מושבות לא פורמליות או בדיור לקוי.

11.2   עד לשנת 2030, מתן גישה למערכות תחבורה בטוחות, ברות השגה, נגישות וברות קיימא לכל, שיפור הבטיחות בדרכים, בייחוד באמצעות הרחבת התחבורה הציבורית, עם מתן תשומת לב מיוחדת לצרכים של אלה הנמצאים במצבים פגיעים, נשים, ילדים, אנשים בעלי מוגבלויות ואנשים מבוגרים.

 11.2.1 שיעור באחוזים מהאוכלוסייה שיש להם גישה נוחה לתחבורה ציבורית, לפי מין, גיל ובעלי מוגבלויות.

11.3   עד לשנת 2030, שיפור העיור המכליל ובר הקיימא והיכולות לתכנון וניהול משתתף, משולב והתיישבות אנושית ברת קיימא בכל המדינות.

 11.3.1 היחס בין שטח האדמות הנמצאות בשימוש לבין שיעור הגידול באוכלוסיה.
 11.3.2 שיעור באחוזים של ערים עם מבנה השתתפות ישיר של החברה האזרחית בתכנון וניהול עירוני, הפועל באופן קבוע ודמוקרטי.

11.4   חיזוק המאמצים להגנה ושמירה על התרבות והמורשת העולמית.

 11.4.1 סך כל ההוצאות (ציבוריות ופרטיות) לנפש שהוקצו לשימור ושמירה של המורשת התרבותית והטבעית/מקורית, לפי סוג
               שימור (מרכז מורשת עולמית תרבותית, טבעית, מעורבת ומורשת עולמית), רמת ממשל (לאומית, אזורית ומקומית /
               עירונית), סוג ההוצאה (הוצאה / השקעה תפעולית) וסוג המימון הפרטי (תרומות שוות ערך כספי, מגזר פרטי ללא מטרות
               רווח וחסות).

11.5   עד לשנת 2030, הפחתה משמעותית של מספר האנשים שנפטרו ושהושפעו והקטנה ב-Y% של הפסדים כלכליים לתמ"ג אשר נוצרו בשל אסונות, ובכלל זה אסונות הקשורים במים, בדגש על הגנה על עניים ואנשים הנמצאים במצבים פגיעים.

 11.5.1 מספר מקרי מוות, נעדרים ואנשים שנפגעו ישירות כתוצאה אסונות לכל 100,000 תושבים.
 11.5.2 הפסד כלכלי ישיר ביחס לתוצר העולמי, פגיעה בתשתיות קריטיות ומספר שיבושים בשירותים בסיסיים כתוצאה מאסונות.

11.6   עד לשנת 2030, הפחתת ההשפעה הסביבתית המשמעותית לנפש של ערים, ובכלל זה על ידי מתן תשומת לב מיוחדת לאיכות האוויר וניהול עירוני ואחר של פסולת.

 11.6.1 שיעור באחוזים של פסולת מוצקה עירונית שנאספת באופן קבוע ואשר פורקים אותה בצורה נאותה, מכלל הפסולת המוצקה
               העירונית שנוצרה, לפי ערים.
 11.6.2 רמות ממוצעות שנתיות של חומר חלקיקי עדין (למשל PM2.5 ו- PM10) בערים (משוקלל אוכלוסייה).

11.7   עד לשנת 2030, מתן גישה אוניברסלית לשטחים בטוחים, מכלילים ונגישים, ירוקים וציבוריים, במיוחד עבוד נשים וילדים, אנשים מבוגרים ואנשים בעלי מוגבלויות.

 11.7.1 חלק ממוצע של השטח הבנוי בערים, שהוא שטח פתוח לשימוש ציבורי לכל, לפי מין, גיל ובעלי מוגבלויות.
 11.7.2 שיעור באחוזים של נפגעים מהטרדה פיזית או מינית, לפי מין, גיל, מצב נכות ומקום התרחשות, ב 12 החודשים האחרונים.

11.8   תמיכה בקשרים חיוביים כלכליים, חברתיים וסביבתיים בין אזורים עירוניים, פריפריאליים, וכפריים על ידי חיזוק תוכנית הפיתוח הלאומית והאזורית.

 11.8.1 שיעור באחזוים של תושבים המתגוררים בערים המיישמות תכניות פיתוח עירוניות ואזוריות, המשלבות תחזיות לגבי
               האוכלוסייה וצורך ​​במשאבים, לפי גודל עיר.

11.9   עד לשנת 2020, הגדלה של X% במספר הערים וההתיישבויות המאמצות ומטמיעות מדיניות ותוכניות משולבות כלפי כוללנות, יעילות במשאבים, הפחתת שינויי האקלים והתאמה אליהם, עמידות בפני אסונות, פיתוח והטמעה בהתאם לניהול הוליסטי של סכנות מאסונות על פי תוכנית מסגרת היוגו הקרובה, בכל הרמות.

 11.9.1 מספר המדינות המאמצות ומיישמות אסטרטגיות לאומיות להפחתת סיכונים בזמן אסון, בהתאם למסגרת להפחתת סיכונים
              כתוצאה מאסונות 2015-2030 (Sendai Framework).
 11.9.2 שיעור באחוזים של גורמי ממשל מקומי המאמצים ומיישמים אסטרטגיות מקומיות להפחתת סיכון כתוצאה מאסון, בהתאם
               לאסטרטגיות לאומיות להפחתת סיכוני אסון.

11.10  תמיכה במדינות הכי פחות מפותחות, בכלל זה דרך סיוע פיננסי וטכני, לבניינים ברי קיימא ועמידים המנצלים חומרים מקומיים.

 11.10.1 שיעור באחוזים של תמיכה כספית למדינות הכי פחות מפותחות, המוקצת לבנייה והתאמה מחודשת של בניינים ברי קיימא,
                  עמידים ויעילים במשאבים, אשר נעשה בהם שימוש בחומרים מקומיים.

המגזר העסקי נרתם לעשייה

עד לשנת 2050, 70% מאוכלוסיית העולם תתגורר בערים, ובכך הופכות הערים להיות חיוניות בהשגת עתיד בר קיימא עבור העולם. עסקים, יחד עם גופי ממשל ברמות שונות, וארגוני חברה אזרחיים אחראים יחד למאמץ להשגת היעדים השאפתניים של הפיכת הערים לתחרותיות, בטוחות, יעילות מבחינת משאבים, עמידות ומכלילות יותר. תחומים עיקריים בהם עולה הצורך לשם השגת התקדמות במטרה 11 הם:

1 זיהוי והסכמה על הדרך ברת הקיימא ביותר להשגת המטרות – אילו פעולות יש להפסיק ואלו יש להאיץ;
2 בניית יכולות ומיומנויות מתאימות לאורך קבוצות בעלי העניין;
3 משיכת / הבטחת מקורות מימון, עיצובים חדשניים ומודלים לאספקה ופרויקטים לתשתיות ערים משולבות – כולל שירותי ניהול בניינים, אנרגיה, ניידות, תקשורת, מים, תברואה ופסולת;
4 הבטחת תהליכים ישימים לניהול הרבה בעלי עניין בכל הרמות של פיתוח עירוני אשר יובילו להסכמה רחבה, הכללה, עמידות וקיימות.

עסקים יכולים לסייע לערים לנווט באתגרים אלה ולהפוך חזון ברמה גבוהה לתוכנית פעולה ניתנת ליישום. עסקים יכולים למלא תפקיד חיוני לא רק באספקת תשתיות מסוימות, טכנולוגיות, שירותים ופתרונות פיננסיים, אלא גם בתרומה לאסטרטגיה אשר תתמוך באופטימיזציה הכוללת של מערכות עירוניות ליצירת ערים מכלילות, בטוחות, ברות קיימא ועמידות בפני אסונות. ערים המבקשות לממש את מטרות הקיימות שלהן יכולות להרוויח מהתקשרות עם עסקים בשלב מוקדם של פיתוח הליכי התכנון והאסטרטגיה, ובכך למנף את היכולת של אותם עסקים לזהות פתרונות חדשניים ויעילים מבחינת עלות לאתגרים מורכבים של קיימות עירונית.

 

נושאים עיקריים הנוגעים לעסקים אשר נדונים על ידי מטרות ה-SDG:

~   גישה לפתרונות דיור ברי השגה

~   השקעה בתשתיות

~   תעבורה בת קיימא

~   גישה למרחבים ציבוריים

~   מבנים ברי קיימא

מתודולוגיות ניהול עולמיות
  • (GRI (SRS הנחיות לדיווח קיימות, GRI 203: פיתוח והשפעה של השקעה בתשתיות ובשירותים נתמכים.
  • GRI G4 גילוי מגזר תכנון אירועים, EO2: צורות תחבורה בהן נעשה שימוש על ידי משתתפים כאחוז מסך התחבורה, ויוזמות לעידוד השימוש באפשרויות תחבורה ברות קיימא.
  • GRI G4 גילוי מגזר תפעול שדות התעופה, AO7: מספר ואחוז השינוי באנשים המתגוררים באזורים המושפעים מרעש.
  • GRI G4 גילוי מגזר הנפט והגז, OG12: פעילות במקומות בהם נעשתה התיישבות מחדש שאינה רצונית, מספר משקי הבית שיושבו מחדש בכל אחד מהאזורים וכיצד הרווחה שלהם נפגעה על ידי התהליך.
  • GRI G4 גילוי מגזר הבניה והנדל"ן, CRE8: סוג ומספר תכניות האישורים, דירוגים ומיתוגים בנושא קיימות לבניה חדשה, ניהול, תפוסה ופיתוח מחדש.

לכלי ניהול עולמיים נוספים אנא ראו באתר העולמי: /https://sdgcompass.org/business-indicators

מתודולוגיות ניהול ישראליות

המדריך לפיתוח בר-קיימא בחברות ממשלתיות

–  שיעור יוממות ונסועת כלי רכב

–  היקף שטח סגור, בנויים או מגודרים

למדדים לפיתוח בר-קיימא: נספח ג' במדריך לפיתוח בר קיימא

מקרי בוחן

הדוגמאות להלן אינן ממצות ואחדות עשויות להיות יותר רלוונטיות עבור תעשיות מסוימות לעומת תעשיות אחרות

 

  • פיתוח ו/או השתתפות משותפים בקהילה ברת קיימא המביאה יחדיו בעלי עניין רלוונטיים באמצעות פלטפורמה ניטראלית משותפת על מנת לנתח יחד, לדבר ולפעול בפונקציונאליות עירונית, עמידות ופיתוח בר קיימא.
  • שימוש במומחיות טכנולוגית על מנת לסייע לבנות יכולות של בעלי בניינים לתת פתרונות להגברת יעילות האנרגיה בבניינים ולאפשר פרקטיקות טובות לניהול הבניינים באמצעות שימוש במידע טוב לגבי הביצועים של הבניינים.
  • שיתוף פעולה עם ערים וממשלות על מנת למצוא פתרונות לצרכי תחבורה עתידיים אשר מצמצמים את ההשפעה על הסביבה בעוד שהם הופכים את התחבורה ליותר בטוחה וברת השגה לכל.
  • עריכת שינוי באסטרטגית ההשקעות הפיננסית של המגזר הציבורי על מנת לתמוך בפיתוח עירוני משולב ובר קיימא כמו תחבורה עירונית ברת קיימא, בניינים עם פליטת פחמן נמוכה, ומבנים עמידים.
  • השקעה בתשתיות בטוחות ועמידות בפעילות הקהילות או הערים, ובכלל זה תאורה, תחבורה, מערכות אזעקה וכדומה.

בשיתוף

בתמיכת

בתמיכת

בשיתוף

המרכז האקדמי למשפט ועסקים

רח׳  בן גוריון 26 רמת גן

www.clb.ac.il

03-6000800 , (שלוחה 181)

אתר אינטרנט

המכון לאחריות תאגידית

www.csri.org.il

ליעד אורתר

ראש המכון

liad.ortar@gmail.com

לפרטים נוספים