יעד מספר 9:

תעשייה חדשנות ותשתיות

יעד מספר 9:

תעשייה חדשנות ותשתיות

מטרות ומדדי ביצוע

9.1   פיתוח תשתיות איכותיות, אמינות, ברות קיימא ועמידות, ובכלל זה תשתיות מקומיות וחוצות גבולות, לתמוך בצמיחה הכלכלית וברווחה, בדגש על גישה ברת השגה ושוויונית לכל.
 9.1.1 שיעור באחוזים של האוכלוסייה הכפרית המתגוררת במרחק של 2 ק"מ מכביש הפעיל במהלך כל השנה.
 9.1.2 היקפי נוסעים ותובלה, לפי דרך סוג תחבורה.

9.2   קידום תיעוש מכליל ובר קיימא, ועד לשנת 2030 להגדיל באופן משמעותי את חלקה של התעשייה בהעסקה ובתמ"ג, בהתאם לנסיבות הלאומיות, ולהכפיל את חלקה ב-LDCs.
 9.2.1 הערך המוסף של התעשייה כאחוז מהתוצר המקומי הגולמי (התמ"ג) לנפש.
 9.2.2 תעסוקה בתחום הייצור כאחוז מסך ענפי התעסוקה.

9.3   הגדלת הגישה של תאגידים תעשייתיים קטנים ואחרים, במיוחד במדינות מתפתחות, לשירותים פיננסיים, ובכלל זה אשראי בר השגה, והשילוב שלהם לתוך שרשרת הערך והשווקים.
 9.3.1 הערך המוסף של תעשיות בקנה מידה קטן כאחוז מכלל התעשיה.
 9.3.2 שיעור באחוזים של תעשיות בקנה מידה קטן בעלות הלוואות או אשראי.

9.4   עד שנת 2030, שדרוג התשתיות ושיפור התעשיות על מנת להפוך אותן ליותר ברות קיימא, לצד גידול ביעילות השימוש במשאבים ואימוץ נרחב של טכנולוגיות נקיות וידידותיות לסביבה והליכים תעשייתיים, כל המדינות לוקחות חלק בהתאם ליכולות שלהן בהתאמה.
 9.4.1 עצימות פחמנית – הנמדדת ביחס שבין המדרך הפחמני הלאומי לתוצר הלאומי הגולמי (תמ"ג).

9.5   שיפור המחקר המדעי, שדרוג היכולות הטכנולוגיות של המגזר התעשייתי בכל המדינות, במיוחד במדינות מתפתחות, ועד שנת 2030 עידוד מו"פ חדשני והגדלת מספר עובדי המו"פ לכל מיליון אנשים ב-X% והוצאות המו"פ של המגזר הפרטי והציבורי.
 9.5.1 הוצאות מחקר ופיתוח כאחוז מהתוצר הלאומי הגולמי (תמ"ג).
 9.5.2 חוקרים (במשרה מלאה) למיליון תושבים.

9.6   סיוע בפיתוח תשתיות ברות קיימא ועמידות במדינות מתפתחות באמצעות תמיכה כלכלית, טכנולוגית וטכנית משופרת למדינות אפריקאיות, LDCs, LLDCs ו-SIDS.
 9.6.1 סה"כ התמיכה הבינלאומית הרשמית (סיוע בפיתוח בתוספת תקציבים אחרים) בתשתיות.

9.7   תמיכה בפיתוח טכנולוגיות, מחקר וחדשנות מקומיים במדינות מתפתחות, ובכלל זה על ידי הבטחת סביבת מדיניות התנהגותית עבור, בין היתר, שונות תעשייתיות והוספת ערך לסחורות.
 9.7.1 סה"כ התמיכה הבינלאומית הרשמית (סיוע בפיתוח בתוספת תקציבים אחרים) בתשתיות.

9.8   הגדלה משמעותית של הגישה ל-ICT ושאיפה לספק גישה אוניברסלית וברת השגה לאינטרנט במדינות LDCs עד לשנת 2020.
 9.8.1 שיעור באחוזים של האוכלוסייה בעלת כיסוי של רשת סלולרית, באמצעות טכנולוגיה.

המגזר העסקי נרתם לעשייה

תשתיות ישנות, מהוהות או שאינן קיימות מאתגרות את הניסיון לבצע עסקים טובים. עסקים נסמכים על חומרים, משאבים, כוח אדם ושירותים מכל רחבי העולם והיכולת לגשת אליהם בצורה יעילה היא מרכזית ביצירת שווקים חדשים. מיומנויות מחשבים או כאלה המבוססות טכנולוגיות הינן בעלות ערך מרכזי למרבית העסקים כיום, וצרכנים של טובין ושירותים חיים בכל היבשות. עם זאת, טכנולוגיות לתמיכה בתשתיות בסיסיות, תקשורת, תחבורה ותברואה, אשר עסקים נשענים עליהן, אינן זמינות בצורה אוניברסלית, ובכך הן מפריעות לצמיחה הכלכלית ולהתקדמות החברתית.

הדבר יוצר אפשרויות עבור עסקים. על ידי התחייבות לתיעוש בר קיימא וקידום חדשנות על פני פעילות החברה, עסקים יכולים לתרום למאמצי הפיתוח באזורים בהם הם פועלים באמצעות שדרוג התשתיות המקומיות, השקעה באנרגיה עמידה ובטכנולוגיות מידע, ובהפיכת טכנולוגיות אלה לזמינות עבור כל האנשים, ובכלל זה קבוצת בשוליים, אשר יתכן ולא תהיה להם גישה בדרך אחרת. חברות גלובאליות יכולות גם לקדם פיתוח תשתיות מכלילות על ידי הבאת שירותים פיננסיים בעלי ערך והזדמנויות תעסוק לעסקים קטנים ו/או עסקים בבעלות קבוצות מיעוט.

 

נושאים עיקריים הנוגעים לעסקים אשר נדונים על ידי מטרות ה-SDG:

~   השקעה בתשתיות

~   גישה לשירותים פיננסיים

~   השקעות סביבתיות

~   מחקר ופיתוח

~   מורשת טכנולוגית

מתודולוגיות ניהול עולמיות
  • גישה לאינדקס הרפואה, F.II.2: האם ישנן ראיות לכך שחברות המשתתפות בשותפויות מקומיות עם מוסדות מחקר של המגזר הציבורי או אוניברסיטאות במדינות האינדקס עושות זאת במטרה להגדיל את היכולת המקומית למחקרים בתחום הרפואה (ובכלל זה היקף המחקרים הקליניים ופיתוח מוצרים).
  • (GRI (SRS הנחיות לדיווח קיימות, GRI 203: פיתוח והשפעה של השקעה בתשתיות ושירותים נתמכים.
  • GRI G4 גילוי מגזר השירותים הפיננסיים, FS7: הערך הכספי של מוצרים ושירותים אשר יועדו להעביר הטבה חברתית מסוימת לכל קו עסקי בחלוקה לפי מטרה.
  • GRI G4 גילוי מגזר החשמל, EU8 הקודם: פעילות והוצאות מחקר ופיתוח שמטרתן לספק חשמל אמין ולקדם פיתוח בר קיימא.

לכלי ניהול עולמיים נוספים אנא ראו באתר העולמי: /https://sdgcompass.org/business-indicators

מתודולוגיות ניהול ישראליות

שאלון מעלה – שאלה 50

האם נערכו בשנתיים האחרונות סקר או בדיקה בקרב ספקי החברה וקבלני המשנה אשר בדקו בין היתר את עמדותיהם ביחס להיבטים אתיים בהתנהלות החברה מולם?

שאלות רלוונטיות נוספות ליעד: 47א', 47ב', 47ג'

לשאלון מעלה המלא: שאלון מעלה 2017

 

המדריך לפיתוח בר-קיימא בחברות ממשלתיות

–  מוסר תשלומים לספקים

–  פריון לעובד: ערך מוסף (מכירות פחות תשלום לספקים) / מספר עובדים

למדדים לפיתוח בר-קיימא: נספח ג' במדריך לפיתוח בר קיימא

מקרי בוחן

הדוגמאות להלן אינן ממצות ואחדות עשויות להיות יותר רלוונטיות עבור תעשיות מסוימות לעומת תעשיות אחרות

 

  • השקעה בתשתיות חדשות, עמידות במדינות מתפתחות או שיפור תשתיות קיימות על מנת להפכן ליותר ברות קיימא.
  • הרחבת האזור הגיאוגרפי של מתקני המחקר והפיתוח, ובכך הבאת יכולות מו"פ למדינות מתפתחות.
  • קידום חדשנות על ידי מתן הזדמנות, לכלל בעלי העניין, להציע פתרונות יצירתיים לאתגרי קיימות. העמיקו ברעיונות הטובים והציעו פרסים לבעלי הרעיונות הטובים ביותר.
  • התייעצות והתקשרות עם טווח רחב של בעלי עניין, ובכלל זה קבוצות בשוליים, על מנת להבטיח שפיתוח התשתיות נהנה ויוצר הזדמנויות לכל.
  • קבע תקינה וקדם רגולציה המבטיחה כי פרויקטים ויוזמות של החברה מנוהלים באופן בר קיימא.
  • שתף פעולה עם NGO ועם המגזר הציבורי על מנת לעזור לקדם צמיחה ברת קיימא במדינות מתפתחות.

בשיתוף

בתמיכת

בתמיכת

בשיתוף

המרכז האקדמי למשפט ועסקים

רח׳  בן גוריון 26 רמת גן

www.clb.ac.il

03-6000800 , (שלוחה 181)

אתר אינטרנט

המכון לאחריות תאגידית

www.csri.org.il

ליעד אורתר

ראש המכון

liad.ortar@gmail.com

לפרטים נוספים