יעד מספר 8:

הוגנות תעסוקתית וצמיחה כלכלית

יעד מספר 8:

הוגנות תעסוקתית וצמיחה כלכלית

מטרות ומדדי ביצוע

8.1   שימור הצמיחה הכלכלית לנפש בהתאם לנסיבות הלאומיות, ובפרט צמיחה של 7% תמ"ג לשנה לכל הפחות במדינות הכי פחות מפותחות.
 8.1.1 קצב צמיחה שנתי של התוצר הריאלי לנפש. 

8.2   השגת שיעור גבוה יותר של פריון כלכלי באמצעות גיוון, שדרוג טכנולוגי וחדשנות, ובכלל זה באמצעות מתן דגש למגזרים של הוספת ערך ותמריצים לעבודה.
 8.2.1 שיעור הצמיחה השנתי של התוצר הריאלי למועסק.

8.3   קידום מדיניות הקשורה לפיתוח התומכת בפעילויות יצרניות, יצירת מקומות עבודה הוגנים, יזמות, יצירתיות וחדשנות, ומעודדת יצירה וצמיחה של מיזמים קטנים מאוד, קטנים, ובינוניים ובכלל זה גישה לשירותים כספיים.
 8.3.1 שיעור באחוזים של תעסוקה בלתי פורמלית שאינה חקלאית, לפי מין.

8.4   שיפור מתמיד עד שנת 2030 של יעילות המשאבים הגלובאליים בצריכה ויצירה, ושאיפה לבצע הבחנה בין צמיחה כלכלית לבין פגיעה בסביבה בהתאם לתוכנית ה-10 שנתית לצריכה ברת קיימא ויצרנות בהובלת המדינות המפותחות.
 8.4.1 סך צריכת חומרי גלם ראשוניים (*מסה ביולוגית, דלקים מאובנים ומתכות), סך צריכת חומרי גלם ראשוניים (*מסה ביולוגית, 
             דלקים מאובנים ומתכות) לנפש, וסך צריכת חומרי גלם ראשוניים (*מסה ביולוגית, דלקים מאובנים ומתכות) לתוצר. 
 8.4.2 סך צריכת חומרי גלם ראשוניים (*מסה ביולוגית, דלקים מאובנים ומתכות), סך צריכת חומרי גלם ראשוניים (*מסה ביולוגית,
              דלקים מאובנים ומתכות) לנפש וסך צריכת חומרי גלם ראשוניים (*מסה ביולוגית, דלקים מאובנים ומתכות) לתוצר.

8.5   עד שנת 2030, להשיג תעסוקה מלאה ויצרנית ועבודה הוגנת לכל הגברים והנשים, ובכלל זה לצעירים ואנשים בעלי מוגבלויות, ותשלום שווה לעבודה בעלת ערך שווה.
 8.5.1 הכנסה ממוצעת לשעה של נשים וגברים, לפי משלח יד, גיל ואנשים בעלי מוגבלות.
 8.5.2 שיעור האבטלה, לפי מין, גיל ואנשים בעלי מוגבלות.

8.6   עד שנת 2020, הפחתה משמעותית של אחוז הצעירים שאינם מועסקים, במסלולי לימוד או הכשרה.
8.6.1 שיעור באחוזים של בני נוער (בגילאי 15-24) שאינם במסגרת חינוכית, תעסוקתית או הכשרתית.

8.7   נקיטת צעדים מיידים ויעילים להבטיח את האיסור והמיגור של התנאים הגרועים ביותר בעבודת ילדים, מיגור כפיית עובדים, ועד שנת 2025 הפסקת העסקת ילדים בכל צורותיה ובכלל זה גיוס ושימוש בילדים חיילים.
 8.7.1 שיעור באחוזים ומספר הילדים בגילאי 5-17 העובדים בעבודת ילדים, לפי מין וגיל.

8.8   הגנה על זכויות העובדים וקידום סביבת עבודה בטוחה ומוגנת עבור כל העובדים, ובכלל זה מהגרים, במיוחד נשים מהגרות, והעובדים העובדים בעבודות מסוכנות.
 8.8.1 תדירות של פציעות תעסוקתיות קטלניות ולא קטלניות, לפי מין וסטטוס מעמד מהגר.
 8.8.2 מידת ההתאמה ברמה הלאומית עם זכויות בתחום התעסוקה (חופש התאגדות וניהול משא ומתן קיבוצי) בהתבסס על מקורות
             טקסט וחקיקה בינלאומית (ILO), לפי מין וסטטוס מעמד מהגר.

8.9   עד שנת 2030, לתכנן ולהטמיע מדיניות לקידום תיירות ברת קיימא אשר יוצרת מקומות עבודה, ומקדמת תרבות ומוצרים מקומיים.
 8.9.1 התוצר הישיר מתיירות כשיעור באחוזים מסך התוצר וקצב הצמיחה.
 8.9.2 שיעור באחוזים במשרות בענפי תיירות בת-קיימא מתוך סך כל משרות התיירות.

8.10  הגדלת הקיבולת של מוסדות כספיים מקומיים לשם עידוד והרחבת הגישה לשירותים בנקאיים, ביטוחיים וכלכליים לכולם.
 8.10.1 (א) מספר סניפי בנק מסחריים לכל 100,000 מבוגרים ו- (ב) מספר כספומטים (ATMs) לכל 100,000 מבוגרים.
 8.10.2 שיעור באחוזים של מבוגרים (15 ומעלה) בעלי חשבון בנק, או במוסד פיננסי אחר, או אצל ספק שירות תשלום באמצעות
                טלפון נייד (Mobile money).

8.11  הגדלת העזרה לתמיכה במסחר עבור מדינות מתפתחות, במיוחד מדינות LDC, ובכלל זה באמצעות תוכנית המסגרת לשיפור השילוב למדינות LDC.
 8.11.1 סיוע להתחייבויות ותשלומים בתחום המסחר.

8.12  עד שנת 2020, פיתוח והפעלת אסטרטגיה גלובאלית להעסקת צעירים והטמעת ה-ILO Global Jobs Pact.
 8.12.1 קיומה של אסטרטגיה לאומית מפותחת ומתופעלת לתעסוקת נוער, כאסטרטגיה נפרדת או כחלק מאסטרטגיית תעסוקה
               לאומית.

המגזר העסקי נרתם לעשייה

בערך חצי מאוכלוסיית העולם עדיין מתקיימת על המקבילה של 2 דולר אמריקאי ליום. וביותר מדי מקומות, העובדה שלאדם ישנה עבודה אינה מבטיחה את יכולתו להימלט מעוני. תנאי עבודה נמוכים מהסטנדרט הנהוג קשורים פעמים רבות לעוני, חוסר שוויון ואפליה. בהקשרים רבים, קבוצות מסוימות – כמו עובדים בעלי מוגבלויות, נשים עובדות, בני נוער ומהגרים, בין היתר – מתמודדים עם אתגרים ייחודיים בנסותם לקבל עבודה הגונה ועשויים להיות פגיעים במיוחד למצבים של ניצול.

  • צמיחת מספר המועסקים מאז שנת 2008 עלתה רק ב-0.1 אחוז ממוצע בשנה לעומת צמיחה של 0.9 אחוזים בין השנים 2000 ו-2007.
  • מעל 60 אחוזים מכלל העובדים אינם בעלי כל סוג של הסכם העסקה.
  • פחות מ-45 אחוזים מהעובדים במשכורת או בשכר מועסקים במשרה מלאה, על בסיס קבוע, ואפילו אחוז זה מצוי בירידה.
  • עד שנת 2019, יותר מ-212 מיליון אנשים יהיו מחוסרי עבודה, לעומת 201 מיליון מחוסרי עבודה כיום.
  • יש צורך ביצירת 600 מיליון משרות חדשות עד לשנת 2030 רק על מנת להדביק את קצב הצמיחה של אוכלוסיית האנשים שהם בגיל מתאים לעבודה.

עסקים הינם מנוע ליצירת משרות וצמיחה כלכלית והם מקדמים פעילות כלכלית באמצעות שרשרת הערך שלהם. הזדמנויות עבודה נאותות טובות הן לעסקים והן לחברה. חברות השומרות על הסטנדרטים של כוח העבודה בפעילות ובשרשרת הערך שלהם מתמודדות עם סיכון נמוך יותר לנזקים תדמיתיים ואחריות משפטית. הקמת פרקטיקות להיעדר אפליה ושמירה על שונות וכוללנות יובילו גם לגישה טובה יותר למיומנויות ולכישרונות יצרניים.

 

נושאים עיקריים הנוגעים לעסקים אשר נדונים על ידי מטרות ה-SDG:

~   תעסוקה

~   כוללנות כלכלית

~   היעדר אפליה

~   בניית יכולות

~   זמינות כוח עבודה בעל כישורים

~   מיגור כוח עבודה כפוי

מתודולוגיות ניהול עולמיות
  • (GRI (SRS הנחיות לדיווח קיימות, GRI 102: דווח את אחוז העובדים שיש להם הסכם העסקה קיבוצי מתוך כלל העובדים.
  • (GRI (SRS הנחיות לדיווח קיימות, GRI 401: הטבות הניתנות לעובדים במשרה מלאה אשר לא ניתנות לעובדים זמניים או עובדים במשרה חלקית, על פי מקומות פעילות עיקריים.
  • (GRI (SRS הנחיות לדיווח קיימות, GRI 404: מספר שעות הדרכה ממוצע לשנה לעובד על פי מין, ולפי קטגוריית העסקה.
  • UN Global Compact – Oxfam Poverty Footprint, PF-3.2: מספר שעות עבודה ממוצע לשבוע, כולל שעות נוספות.
  • Women's World Banking Gender Performance Indicators

לכלי ניהול עולמיים נוספים אנא ראו באתר העולמי: /https://sdgcompass.org/business-indicators

מתודולוגיות ניהול ישראליות

שאלון מעלה – שאלה 29

בתחום דיני העבודה ויחסי העבודה קיימים "חוקי מגן" שקובעים תנאי סף לגבי זכויות יסוד של העובד:
חוק עבודת נשים, חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, חוק חופשה שנתית, חוק שעות עבודה ומנוחה ועוד.
האם ננקטו הליכים כנגד החברה בדבר עבירות על חוקי מגן בשנה החולפת, ובמידה וכן, אנא פרטו:

א. לא קוימו שום הליכים משפטיים או מנהליים שחייבו או הרשיעו את החברה בנושא
ב. מתקיימים הליכים משפטיים או מנהליים אך עדין לא ניתנה בהם החלטה
ג. הושתו קנסות מנהליים על החברה בנושא
ד. הושתו עיצומים כספיים על החברה בנושא מכוח החוק להגברת אכיפה. אנא פרטו האם מדובר בעבירה נמשכת, חוזרת, או בנסיבות מחמירות. אנא פרטו: ____
ה. ניתנו פסקי דין שחייבו או הרשיעו את החברה

שאלות רלוונטיות נוספות ליעד: 8, 9ב', 13, 18-23, 28, 30, 34-39, 41-45, 47, 48, 50, 53, 100, 103, 104, 106, 107

לשאלון מעלה המלא: שאלון מעלה 2017

 

המדריך לפיתוח בר-קיימא בחברות ממשלתיות

–  יחס בין השכר הגבוה ביותר בארגון לשכר הנמוך ביותר בארגון

–  דירוג ממוצע של מוטיבציה בקרב עובדים על-פי שאלון אנונימי

–  ממוצע שנות השכלה לעובד

למדדים לפיתוח בר-קיימא: נספח ג' במדריך לפיתוח בר קיימא

מקרי בוחן

הדוגמאות להלן אינן ממצות ואחדות עשויות להיות יותר רלוונטיות עבור תעשיות מסוימות לעומת תעשיות אחרות

 

~   הצעת הזדמנויות להתמחויות.

~   אימוץ תרבות יזמית והשקעה באימון והדרכה של יזמים צעירים.

~   יצירת תכניות לפיתוח מיומנויות לאורך שרשת האספקה של החברה.

~   הקמת מנגנון לזיהוי העסקת ילדים ונהלים לגיוס עובדים, במיוחד של קבוצות פגיעות כמו עובדים מהגרים.

בשיתוף

בתמיכת

בתמיכת

בשיתוף

המרכז האקדמי למשפט ועסקים

רח׳  בן גוריון 26 רמת גן

www.clb.ac.il

03-6000800 , (שלוחה 181)

אתר אינטרנט

המכון לאחריות תאגידית

www.csri.org.il

ליעד אורתר

ראש המכון

liad.ortar@gmail.com

לפרטים נוספים