יעד מספר 6:

מיים נקיים

יעד מספר 6:

מים נקיים

מטרות

6.1   עד לשנת 2030, השגת גישה עולמית שוויונית למי שתיה בטוחים וברי השגה לכל.
 6.1.1 שיעור באחוזים של תושבים המשתמשים בשירותים של מי שתייה המנוהלים בצורה בטיחותית.

6.2   עד לשנת 2030, השגת גישה לתברואה והיגיינה הולמים ושוויוניים לכל, ומיגור התופעה של עשיית צרכים בחוץ, תוך מתן תשומת לב מיוחדת לצרכים של נשים ונערות במצבים רגישים אלה.
 6.2.1 שיעור באחוזים של תושבים המשתמשים בשירותי תברואה המנוהלים בצורה בטיחותית ו (ב) במתקנים לשטיפת ידיים עם מים
             וסבון

6.3   עד לשנת 2030, שיפור איכות המים על ידי הפחתת זיהום, מיגור שפיכת הפסולת והקטנה למינימום של שחרור כימיקליים וחומרים מסוכנים, ובכך לחתוך בחצי את אחוז השפכים הלא מטופלים ובסופו של דבר הגדלת המחזור והשימוש מחדש של המים באופן גלובאלי.
 6.3.1 שיעור באחוזים של מי השפכים המטופלים בצורה בטיחותית.
 6.3.2 שיעור באחוזים של קווי מים בעלי איכות מים טובה מבחינה סביבתית

6.4   עד לשנת 2030, הגדלה משמעותית של היעילות בשימוש במים בכל המגזרים והבטחה לשפכים ברי קיימא ואספקה של מים נקיים על מנת להתמודד עם בצורת, ובכך להביא להפחתה של מספר האנשים הסובלים ממחסור במים.
 6.4.1 שינוי ביעילות השימוש במים לאורך זמן
 6.4.2 רמה של מצוקת מים: יחס של מים מתוקים הנשאבים מכלל המקורות, ביחס לכלל משאבי המים המתוקים הזמינים

6.5   עד לשנת 2030, הטמעה של ניהול מקורות מים משולבים בכל הרמות, כולל באמצעות שיתוף פעולה חוצה גבולות, לפי הנדרש.
 6.5.1 המידה בה נעשה יישום של ניהול משאבי מים משולבים (0-100)
 6.5.2 שיעור באחוזים של אזורי אגן חוצי גבולות בהם הסדר תפעולי לשיתוף במים

6.6   עד לשנת 2020, הגנה ושימור של מערכות אקולוגיות הקשורות במים, ובכלל זה הרים, יערות, ביצות, נהרות, אקוויפרים ואגמים.
 6.6.1 שינוי לאורך זמן בהיקף המערכות האקולוגיות הקשורות למים.

6.7   עד לשנת 2030, הרחבת שיתוף הפעולה הבינלאומי ותמיכה בבניית יכולות למדינות מתפתחות בנושאים הקשורים בפעילות מים ותברואה, ובכלל זה יבול מים, התפלה, יעילות מים, טיפול במי שפכים וטכנולוגיות מחזור ושימוש מחדש במים.
 6.7.1 היקף הסיוע הרשמי לפיתוח בתחום מים ותברואה, המהווה חלק מתכנית הוצאות ממשלתית מתואמת.

6.8   תמיכה וחיזוק ההשתתפות של קהילות מקומיות בניהול שיפור המים והתברואה.
 6.8.1 שיעור באחוזים של יחידות מנהליות מקומיות, עם מדיניות ונהלים קבועים ותפעוליים, לשיתוף קהילות מקומיות בניהול מים ותברואה.

המגזר העסקי נרתם לעשייה

גישה למים ולתברואה הן זכויות אדם בסיסיות והן אתגר חיוני לפיתוח בר קיימא. אתגרים אלה ייעשו רק יותר קשים וההשפעה על אנשים רק תגדל מאחר והדרישות המתחרות למים נקיים וטריים (חקלאות, משק בית, ייצור חשמל, שימוש תעשייתי, המערכת האקולוגית) מחריפות בשל ההשפעה של שינויי האקלים ובכך יוצרת לחץ גדול יותר על איכות המים וזמינותם. תנאים אלה יוצרים סיכון הולך וגדל עבור עסקים, ממשלות, קהילות והסביבה.

עסקים יכולים לתרום להקלה באתגרי מים אלה על ידי אימוץ אסטרטגיות לניהול המים אשר מתייחסות להיבטים הכלכליים, סביבתיים וחברתיים של מים. על ידי אימוץ מדיניות ניהול זו, חברות יכולות לבצע תרומה חיובית לניהול וממשל בנושא מים ותברואה משופרים אשר מטפל בסיכונים בעוד שהוא תורם לפיתוח בר קיימא. משמעות הדבר היא אימוץ ערכים ונוהגים המכוונים להגנה על זמינות מים נקיים לטווח ארוך והוראות בנושא תברואה לכל בעלי העניין בקו פרשת המים.

 

נושאים עיקריים הנוגעים לעסקים אשר נדונים על ידי מטרות ה-SDG:

~   ירידה במאגרי מים ברי קיימא

~   שיפור איכות המים באמצעות טיפול בשפכים

~   שיפור יעילות המים באמצעות יישום של עקרונות חמשת ה-R: הפחתה, שימוש מחדש, הבראה, מחזור, לחדש מלאים.

~   גישה שווה, ברת השגה ובטוחה למים, תברואה והיגיינה עבור עובדים וקהילות.

~   הגנה על המערכת האקולוגית והמגוון הביולוגי בהקשר של המים.

מתודולוגיות ניהול עולמיות
 • CEO Water Mandate's Corporate הנחיות לגילוי בנושא המים: ממוצע לחץ מים במדינות בהן יש מצוקת מים או באזורים צחיחים.
 • (GRI (SRS הנחיות לדיווח קיימות, GRI 303: סך המים שנשאבים על פי מקורות.
 • (GRI (SRS הנחיות לדיווח קיימות, GRI 303: מקורות מים המושפעים במידה משמעותית בשל שאיבת מים.
 • (GRI (SRS הנחיות לדיווח קיימות, GRI 303: אחוז וסך נפח המים הממוחזר והמועבר לשימוש מחדש.
 • (GRI (SRS הנחיות לדיווח קיימות, GRI 306: סך הספיקה של המים על פי איכות ויעד.
 • (GRI (SRS הנחיות לדיווח קיימות, GRI 306: זהות, גודל, סטאטוס ההגנה וערך המגוון הביולוגי של גופי המים ואזורי מחייה קשורים המושפעים באופן מהותי על ידי פליטה של מים ושפכים על ידי ארגונים.
 • WASH Pledge and Guiding Principles for Implementation, WH4.4: מספר העובדים המקבלים הכשרה להיגיינה והעלאת מודעות.

לכלי ניהול עולמיים נוספים אנא ראו באתר העולמי: /https://sdgcompass.org/business-indicators

מתודולוגיות ניהול ישראליות

שאלון מעלה – שאלה 82

דיווח ביצועים מים ושפכים

 • הנכם מתבקשים לדרג את שלושת המזהמים הרלוונטיים ביותר לפעילות החברה, עקב עומס המזהם הנפלט, רעילותו או סיבות אחרות. ניתן לפרט מדדים כגון BOD, COD, TSS, כלורידים, מתכות שונות, סיליקטים ועוד, כתלות בפעילות החברה. פרטו את סוג המזהמים ואת יחידות המדידה.
 • במידה ויש שינויים חריגים בנתוני המים/שפכים – אנא ציינו את הסיבה להם בסעיף ההערות.

לשאלון מעלה המלא: שאלון מעלה 2017

 

המדריך לפיתוח בר-קיימא בחברות ממשלתיות

–  פליטת שפכים ליחידת תפוקה: קוב שפכים / רווח תפעולי

–  צריכת מים ישירה ועקיפה ליחידת תפוקה: קוב מים / רווח תפעולי

למדדים לפיתוח בר-קיימא: נספח ג' במדריך לפיתוח בר קיימא

מקרי בוחן

הדוגמאות להלן אינן ממצות ואחדות עשויות להיות יותר רלוונטיות עבור תעשיות מסוימות לעומת תעשיות אחרות

 

 • תעדוף יעילות המים על פני כל הפעילות על ידי התקנת הטכנולוגיות הטובות ביותר הקיימות לשימור המים, במיוחד באזורים צחיחים.
 • חינוך העובדים לגבי חשיבות היעילות במים, ובכלל זה קשירת הטבות בגין ביצועים או תמריצים לפעילות עם פרקטיקות יעילות.
 • הפחתת זיהום המים באמצעות הליכים לטיפול מתקדם במי השפכים לשם שחרור יעיל של שפכים
 • פיתוח הליכי ייצור חדשניים כאשר יופסק השימוש בחומרים בעלי פוטנציאל לזיהום מים גבוה והם יוחלפו בחומרים שקל יותר להסירם ממערכת המים.
 • השקעה בטיפול במים כך שמתקני הטיפול במים העירוניים לא יהיו עמוסים בשפכים תעשייתיים.
 • איסוף וטיפול בבריחה של מים חקלאיים ושימוש כמקורות למים נקיים.
 • שילוב מים אפורים חזרה לפעילות של בניינים, הפחתת כמות המים הראויים לשתייה הנדרשים להדחת בתי שימוש.
 • הפחתת ההסתברות לזיהום מים התהום על ידי טיפול ועיבוד של כל הפסולת בזהירות יוצאת דופן, בהתאם להנחיות מקומיות ופדראליות.
 • השקעה בניקיון כאשר הדבר נדרש, אתרים לשחזור המים לאיכותם לפני שפיכתם.
 • חינוך צרכנים לגבי ההתנהגות הנאותה עם מים, הסברה לגבי איכות המים הגלובאלית ונושאי בצורת, ובכך לנסות להזיז את ההשפעה השלילית של שלב השימוש הקשור במוצרים של צרכנים רבים.
 • השקעה בפרויקטים בתחום המים והתברואה או תשתיות באזורים חלשים.
 • להבטיח כי לכל העובדים ובני משפחותיהם יש גישה הולמת למי שתייה בטוחים ותברואה הולמת, ולעורר מודעות לגבי נוהגי היגיינה.
 • השקעה בניקיון ושחזור של מערכות אקולוגיות הקשורות במים על מנת להבטיח שאיבה של מים ברי קיימא.
 • איסור השימוש בכימיקליים וחומרים אשר עשויים להיות מזיקים באופן מיוחד לאיכות המים במידה ולא נפטרים מהם כראוי.
 • עבודה עם קבוצות אחרות, כגון ממשלות, קבוצות קהילתיות וחברות עמיתות לשיפור ניהול המים המקומיים או בפרויקטים הקשורים במים לשם התמודדות עם האתגרים שזוהו.
 • להבטיח שהקולות של נשים ונערות, אשר נפגעות באופן שאינו פרופורציונאלי על ידי מתקני WASH (מים, תברואה והיגיינה) שאינם הולמים, נכללות בתוך האסטרטגיות לניהול מים ותברואה.

בשיתוף

בתמיכת

בתמיכת

בשיתוף

המרכז האקדמי למשפט ועסקים

רח׳  בן גוריון 26 רמת גן

www.clb.ac.il

03-6000800 , (שלוחה 181)

אתר אינטרנט

המכון לאחריות תאגידית

www.csri.org.il

ליעד אורתר

ראש המכון

liad.ortar@gmail.com

לפרטים נוספים